စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္႐ုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ထုတ္ခံရသျဖင့္ ဆႏၵျပ | DVB