သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB