အလုပ္သမား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ | DVB