၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ မွန္းထားဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာ | DVB