ေဆးလိပ္​​အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီး ၄၀ ေက်ာ္အလုပ္ထုတ္ခံရ | DVB