ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ - DVB