ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္တြင္း စီမံကိန္းမ်ားေအာင္ျမင္နည္းဟု NLD အမတ္သံုးသပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB