အင္းေတာ္တြင္ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားကုိ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈေပး | DVB