အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေျပာ | DVB