သိမ္းဆည္း လယ္ေျမမ်ားကို ေျမဖို႔သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား တားဆီး | DVB