လူႀကီးမ်ားကို ထမင္း ဟင္းေကာင္း ေကြၽးသည့္အက်င့္ ေဖ်ာက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB