လႊတ္ေတာ္ကို ဒ႐ုန္းျဖင့္႐ုိက္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားသတင္းေထာက္မ်ားအမႈ႐ုပ္သိမ္း | DVB