ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ကို တပ္မေတာ္တခုပဲ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဟု ဆို | DVB