ဖမ္းဆီခံသတင္းေထာက္မ်ားႏ်ွင့္အတူ ရပ္တည္ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ ျငင္းပယ္ | DVB