အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၄၀၀၀ က်ပ္သာ ေပးႏိုင္မည္ဟု အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ | DVB