မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း လက္နက္ႀကီးက်ည္က်၊ ကေလး ၁ ဦး ေသဆံုး | DVB