အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ ၆၆၀၀ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေျပာ | DVB