သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ က်႐ႈံးေနၿပီလား - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း - DVB