ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ATM စက္မ်ားထဲမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၇၀ ေက်ာ္ ခိုးယူသူကို ဖမ္းဆီး | DVB