လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအခ်ိန္ကိုေလးစားရန္ စစ္ကုိင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွာၾကား | DVB