လြတ္လပ္ျခင္းသည္ လက္လြတ္စပယ္ ေျပာဆိုေရးသားျခင္းမဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ | DVB