စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၏ စာၾကည့္တုိက္ဥပေဒ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ ျပဌာန္း | DVB