သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ | DVB