ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ေနထြက္ေနဝင္ညလသာခ်ိန္ (ဓာတ္ပံု) | DVB