အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား တိုင္ၾကားရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖိတ္ေခၚ | DVB