စိတ္နွစ္ခြျဖစ္ျခင္းကို ဘယ္လို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္မလဲ | DVB