ျဖဴးၿမိဳ႕၌ လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖယ္ရွား၊ ဆိုင္ခန္းရွင္အခ်ိဳ႕ အခက္ႀကံဳ | DVB