ဓားျပမ်ားကုိ ကုန္တင္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ ဖမ္းဆီးသည့္႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚ | DVB