တမူးၿမိဳ႕ Town Plan ဖ်က္သိမ္းေရးအဆို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ႈံးနိမ့္ | DVB