ကေလးေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ထိန္းမႈက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕စိတ္အေျခအေနအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိသလဲ | DVB