စီးပြားေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္အတူ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးလုပ္ရန္ ဦးျမင့္ တုိက္တြန္း | DVB