မုိက္ခ႐ုိေဝ့ဗ္ထဲ ေခါင္းဝင္သြားသည့္ အမ်ိဳးသားကို မီးသတ္သမားမ်ား ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB