မင္းကင္းတြင္ ဖမ္းမိသည့္ လင္းယုန္ငွက္ မြန္ဂိုးလီးယားေက်ာင္းသားမ်ား လႊတ္လိုက္ဟု ဆို | DVB