ျပည္တြင္းဂ်ဴးျမစ္မ်ား အရည္အေသြးနိမ့္က်သျဖင့္ ကိုရီယားသို႔ တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္း | DVB