ေဂ်႐ုဆလင္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း သမၼတတုိ႔၏ ေျပာၾကားခ်က္ | DVB