၂ ႏွစ္အတြင္း က်ိဳက္ထီး႐ုိး ေတာင္တက္ယာဥ္မ်ားကုိ အသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေျပးဆြဲမည္ | DVB