ေနအိမ္၀င္းအတြင္း မိသားစုကုိ ဓားျဖင့္၀င္ခုတ္၊ ၁ ဦး ေသဆံုး | DVB