အေဖ်ာက္တြင္ တရားမဝင္ ေက်ာက္စုပ္ေန၍ ကမ္းပါးၿပိဳ၊ လယ္ေျမမ်ား ေပ်ာက္မွာ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ | DVB