ရွမ္းႏွင့္ပေလာင္တပ္မ်ား တုိက္ပြဲျဖစ္၊ ရြာသားမ်ားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ | DVB