မင္းကင္းတြင္ စက္ႏွင့္အမွတ္စဥ္ တပ္ထားသည့္ လင္းယုန္ငွက္ ေတြ႔ | DVB