လက္မထပ္ခင္ ဘယ္ႏွရက္ ႀကိဳတင္ၿပီး ကုိယ္ဝန္တားသင့္သလဲ | DVB