ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေရကန္ေဒသတြင္ ဘိန္းစိုက္ခင္း ၁၁ ဧက ဖ်က္စီး | DVB