စမုံေခ်ာင္းေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းေပၚလာ - DVB