ၿမိဳ႕နယ္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ | DVB