ေဂ်႐ုဆလင္ကုိ အစၥေရး၏ၿမိဳ႕ေတာ္ သတ္မွတ္ပါက အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ပ်က္စီးႏုိင္ဟုဆုိ | DVB