တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာစုိက္ခင္းမ်ားထဲ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီး | DVB