လား႐ႈိး- ျပင္ဦးလြင္လမ္းရွိ တိုးဂိတ္မ်ား၌ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားဗုံးရွာေဖြေန (သတင္းဓာတ္ပုံ) | DVB