အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ေဆြးေႏြး | DVB