ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ က်င္းပ | DVB