ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ပိတ္ထားသည့္ လိႈင္တကၠသိုလ္ RC-2 ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ | DVB